Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Vidasoft handelend onder de naam Vidasoft, en haar wederpartij.

Artikel 1. Definities en partijen

1.1 Vidasoft: Vidasoft gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 85115754, handelend onder de naam Vidasoft.
1.2 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.3 Leverancier: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie aan Vidasoft verkoopt.
1.4 Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie van Vidasoft koopt.
1.5 Softwarelicentie: een gebruiksrecht op standaardsoftware.
1.6 Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
1.7 Website: de website van Vidasoft te raadplegen via www.vidasoft.nl.
1.8 Wederpartij: Leverancier of Opdrachtgever, die een overeenkomst aangaat met Vidasoft.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Vidasoft behoudt zich het recht voor om een aanbieding(en) of offerte(s) strekkende tot verkoop van Softwarelicenties te wijzigen.
2.2 Persoonlijke aanbiedingen van Vidasoft zijn gedurende 14 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Aanvaarding na het verloop van deze periode leidt alleen tot een overeenkomst tussen Vidasoft en Wederpartij, ingeval Vidasoft uitdrukkelijk de aanvaarding door Wederpartij accepteert.

Artikel 3. Inkoop van Softwarelicenties

3.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de inkoop van Softwarelicenties door Vidasoft.
3.2 Leverancier levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomsten in overeenstemming met artikel 6.
3.3 Leverancier verstrekt aan Vidasoft alle relevante informatie met betrekking tot de Softwarelicentie, waaronder maar niet beperkt tot, informatie over:
– de versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt;
– de activatie van de Software;
– het recht op onderhoud en updates van de Software;
– de toepasselijke licentievoorwaarden en -beperkingen.
3.4 Leverancier garandeert dat:
a) de Softwarelicentie met toestemming van de rechthebbende op de Software, in het handelsverkeer van een van de landen van de Europese Unie is gebracht;
b) de Softwarelicentie is verkregen voor onbepaalde duur;
c) er geen verdere vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van de Softwarelicentie;
d) de Softwarelicentie op het moment van levering niet in gebruik is;
e) de Softwarelicentie niet gesplitst of anderszins onvolledig is.
3.5 Leverancier zal Vidasoft op diens eerste verzoek, onmiddellijk van alle informatie voorzien die nodig is om aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden uit het voorgaand lid.
3.6 Leverancier zal Vidasoft vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Softwarelicentie zoals geleverd inbreuk maakt op een auteursrecht van deze derden. Tevens is Leverancier in dat geval gehouden tot volledige restitutie van de door Vidasoft betaalde bedragen.

Artikel 4. Verkoop van Softwarelicenties

4.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de verkoop van Softwarelicenties door Vidasoft.
4.2 Vidasoft levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomst en in overeenstemming met artikel 5. Vidasoft spant zich in om hierbij de noodzakelijke informatie voor de activatie van de Softwarelicentie Schriftelijk ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
4.3 Vidasoft levert desgewenst advies over de werking van de Softwarelicentie. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de installatie en de ingebruikname van de Software. Vidasoft is niet verantwoordelijk voor het leveren van de installatie media waartoe de Softwarelicentie strekt. Voor vragen met betrekking tot de werking van de Software dient Opdrachtgever zich te wenden tot de rechthebbende op de software.
4.4 Opdrachtgever is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de benodigde versie van een Softwarelicentie. De Softwarelicentie kan nadat deze ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever, niet meer worden geretourneerd anders dan met Schriftelijke toestemming van Vidasoft.
4.5 De omvang van de Softwarelicentie is beperkt tot licentievoorwaarden van de rechthebbende op de software. Voor zover van toepassing vermeldt de factuur informatie over de Softwarelicentie, waaronder versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt en het recht op onderhoud en updates van de software.

Artikel 5. Levering en leveringstermijn

5.1 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Vidasoft aan Opdrachtgever, geschiedt, tenzij anders overeengekomen, zo snel mogelijk na voldoening van de factuur door Opdrachtgever.
5.2 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Leverancier aan Vidasoft dient binnen 14 dagen te geschieden na het moment dat Vidasoft het aanbod van Leverancier heeft aanvaard. Voldoening van de factuur aan Leverancier geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen nadat Leverancier de betreffende Softwarelicentie(s) ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle prijzen op de Website en in brochures, prijslijst(en), aanbiedingen en overige communicatiemiddelen van Vidasoftzijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Prijzen als bedoeld in voorgaand lid, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Vidasoft zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat bij aanvaarding van een aanbieding akkoord met elektronische facturatie door Vidasoft.
7.2 De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Indien op de factuur geen betalingstermijn is opgenomen dan geldt een termijn van 7 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim
zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.
7.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten (met een minimum van 300 euro), daaronder begrepen de kosten
voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
7.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5 In bovenstaande gevallen heeft Vidasoft voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
7.6 Opdrachtgever doet afstand van alle rechten omtrent verrekening.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Vidasoft is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en uitsluitend voor directe schade.
8.2 De aansprakelijkheid van Vidasoft ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot de directe schade met een maximum van de voor de overeenkomst overeengekomen prijs. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,-.
8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a) redelijke en aantoonbare kosten die de betreffende partij heeft moeten maken om de ander
er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
b) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover
betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
c) redelijke en aantoonbare kosten die betreffende partij heeft gemaakt ter voorkoming of
beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
8.4 Elke recht op schadevergoeding voor Wederpartij vervalt ieder geval in geval:
a) Wederpartij niet direct na constatering van de schadeveroorzakende gebeurtenis maatregelen heeft genomen om de schade te beperken;
b) Wederpartij niet binnen drie weken na bekend worden met de schade Vidasoft op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.
8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schadeveroorzakende partij en/of haar bedrijfsleiding.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Vidasoft is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Vidasoft geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vidasoft
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, netwerkaanval, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Vidasoft door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vidasoft kan worden gevergd.
9.3 Vidasoft kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
9.4 Voor zover Vidasoft ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vidasoft gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zullen informatie die zijn aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen indien de informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is (“Vertrouwelijke Informatie”). De
inhoud van de overeenkomst is in ieder geval vertrouwelijk.
10.2 De plicht tot het strikt vertrouwelijk behandelen van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
– voor de datum van verstrekking in het bezit was van de ontvangende Partij;
– verkrijgbaar is bij een derde zonder dat de derde enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
– beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten;
– onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
10.3 Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk
verbiedt. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kortgeding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
10.4 Partijen leggen de geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel ook op aan werknemers en aan derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst en aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Vidasoft gevestigd is.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
12.2 Partijen zijn slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Vidasoft steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
12.3 De door Vidasoft ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.